Nahoru

Co nám prozradí výpis z katastru? Cesta k novému bydlení nikdy nebyla jednodušší

pondělí 17. února 2020

Výpis z katastru nemovitostí bude zkoumat každá banka, kde budeme žádat o hypotéku.  Nejen proto je důležité, aby vše bylo v pořádku. Každý, kdo uvažuje o koupi nemovitosti, měl by si výpis pečlivě zkontrolovat. K nahlédnutí je přístupný přes internet na stránkách katastrálního úřadu, v papírové podobě ho můžete snadno získat například na poště nebo na katastrálním úřadě. 

U bytů jsou relevantní dva listy vlastnictví: na budovu a druhý přímo na konkrétní byt. U rodinných domů je zapotřebí, aby všechny nemovitosti byly řádně zapsány v katastru nemovitostí a aby souhlasil zapsaný stav se skutečností. Pokud tomu tak není a chceme-li financovat nemovitost hypotékou, bude potřeba dát vše do pořádku (například stavby zaměřit, zapsat nebo zbourat a vymazat).

Výpis z katastru nemovitostí je datovaný k určitému dni a času. Zápisy o nemovitosti se totiž samozřejmě mohou v čase měnit. Hned v záhlaví výpisu je dále uvedeno umístění nemovitosti: okres, obec, katastrální území a číslo listu vlastnictví. Samotný výpis se pak skládá z několika částí, a to od A do F. Pojďme se společně podívat, jak rozumět jednotlivým částem:

A)    Vlastník nemovitosti – zde jsou uvedeni všichni vlastníci dané nemovitosti. Pokud je před jmény uvedeno "SJM", znamená to, že se jedná o nemovitost ve společném jmění manželů. U více spoluvlastníků je zde uveden spoluvlastnický podíl na nemovitosti. Zkontrolujte si, zda jsou pak v kupní smlouvě uvedeni všichni spoluvlastníci a se správnými podíly.

B)     Nemovitosti – zde je jasně popsána nemovitost, kterou kupujete, včetně případných podílů na společných částech nemovitosti. Jsou zde uvedeny všechny nemovitosti, které daný člověk vlastní v daném katastrálním území. Nemusí prodávat všechny. Ale vždy si pohlídejte, aby v kupní smlouvě bylo uvedeno vše, co opravdu kupujete. Může se stát, že se na některý menší pozemek zapomene, a to vám pak může způsobit nechtěné komplikace. Pokud jsou některé prodávané pozemky v jiném katastrálním území, budou uvedeny na jiném listu vlastnictví. Dále zkontrolujme, je-li pozemek, na kterém stojí budova, opravdu ve vlastnictví prodávajícího. Pokud tomu tak není, zjistěte si, kdo je vlastníkem. Mohlo by vám to značně zkomplikovat užívání.

B1) Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitosti – zde jsou uvedeny informace o tom, co se vztahuje k této nemovitosti v její prospěch, například jsou zde uvedena práva přístupu. Přístup k nemovitosti je velice důležitý. Bez něj banka nevezme danou nemovitost do zástavy a i vám to může způsobit značný problém. Podívejte se na přístupové cesty k nemovitosti, jedná-li se o veřejné komunikace. 

C)     Věcná práva zatěžující nemovitosti – tato část je obzvláště důležitá. Jsou zde uvedeny veškeré zástavy, břemena a jiná zatížení. Zjistěte velice důkladně čeho se týkají. Jsou zde neomezující zápisy, jako například právo vjezdu či přístupu – toto se může týkat domů, kde je podchod, průjezd nebo třeba kryt. U pozemku k rodinnému domu je to horší, uvědomte si, že některým lidem pak musíte zpřístupnit svůj pozemek. Dále tu jsou uvedena například věcná práva dožití. Tato břemena značně snižují hodnotu nemovitost a mohou být pro banku nevhodnou zástavou. Dále jsou v této části výpisu uvedena zástavní práva. Pokud se jedná o zástavu nebankovního subjektu, bude potřeba ji v případě koupě před čerpáním hypotéky vymazat. Pokud se jedná o zástavu banky prodávajícího, nebývá s prodejem a financováním koupě hypotékou problém. Jednoduše půjde část peněz na splacení úvěru prodávajícího a zbylá část pak prodávajícímu. Částka potřebná pro splacení úvěru prodávajícího se čerpání přímo bance prodávajícího, nelze čerpat například do advokátní úschovy. Když si kupujete nemovitost od developera, jedná se opět o standardní záležitost. Financující banka daného projektu má na nemovitosti zástavu, ale vystavuje příslib, že po celé úhradě kupní ceny, tuto zástavu vymaže.

D)    Poznámky a další obdobné údaje – zde naleznete informace o tom, zda probíhá nějaký zápis na katastrálním úřadu, který se dané nemovitosti týká. Pokud ano, je zde uvedeno písmeno "P". V tom případě si určitě zjistěte, čeho se týká. V nahlížení do katastru uvidíte přímo číslo jednání a seznam zúčastněných osob.

E)     Nabývací tituly a jiné podklady zápisu – zde jsou uvedené listiny, které byly předloženy katastru nemovitostí pro zápis a díky, kterém prodávající nemovitost nabyl. Ve sbírce listin katastrálního úřadu jsou tyto dokumenty k dispozici k nahlédnutí či pořízení kopie.

F)     Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám – tato část se týká pouze zemědělských pozemků a jejich zařazení do bonitních půdně ekologických jednotek.